Home INFORMATIUS BaixCampInfo Ple 19/07/2019

Ple 19/07/2019

SHARE

Avui divendres, se celebrarà Ple a l’Ajuntament de Reus. 


📌
Mireu aquí el ple de l’Ajuntament de Reus de avui divendres

ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Reus del Sr. Hector Fort Robert .

2. Aprovació de les actes següents:

Ple Constitució Corporació, 15 de juny de 2019

Ple extraodinari i urgent, 28 de juny de 2019

Ple extraodinari i urgent, repetició elecció alcalde, 3 de juliol de 2019

Ple extraordinari i urgent, 3 de juliol de 2019 .

3. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L’ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció del regidor Sr. Hector Fort Robert al grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP).

5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

6. Alcaldia. Modificació del nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup polític municipal i les matèries que corresponen a cada comissió.

7. Alcaldia. Informar del decret d’aprovació de l’annex 2 de la pólissa de préstec concertada entre l’entitat Cajamar, la Societat Reus Mobilitat i Serveis SA i l’Ajuntament de Reus com a avalista.

HONORS I DISTINCIONS

8. Concessió de la Menció Honorifica Municipal a la CONFRARIA DELS SANTS JUSTS I PASTOR de Reus.

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE LA VERÒNICA DE REUS.

10. Concessió de la Menció Honorifica Municipals a l’entitat cultural COLLA MUSICAL ELS TRANQUILS de Reus.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

11. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus a l’entorn del Parc de Bombers i entorn del C/ de Vilafranca del Penedès.

12. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus que afecta a l’Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA DEI.

13. Patrimoni del Sòl. Proposta d’aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’immoble situat al C/ Serra Nevada, 25C, afectat per sistema viari dins de l’Àrea 7.04 «SERRA NEVADA» del PGOU.

14. Patrimoni del Sòl. Proposta d’autorització, a Reus Mobilitat i Serveis, SA, per suprimir quatre parades del Mercat Central, modificant-se en aquest aspecte la concessió d’explotació i manteniment del dit Mercat.

SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

15. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost 2018.

16. Intervenció. Donar compte de les objeccions, omissions i anomalies en matèria d’ingressos art. 218 TRLRHL

17. Intervenció. Donar compte de l’informe 30/2018 de la Sindicatura de comptes de Catalunya, en aplicació de la DA 6ª de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

18. Intervenció. Donar compte informe control intern exercici 2017

19. Intervenció. Autorització a Reus mobilitat i Serveis, de la contractació d’una operació de crèdit a llarg termini substitutiva de l’operació de crèdit signada amb Cajamar, per import màxim de 2.250.000,00 €.

20. Rendes i Exaccions. Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 (Taxa zona blava al costat hospital).

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Proposta del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), en relació a la derogació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones altrament dita ” Llei Aragonès”.

22. Proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent al desdoblament del CAP SANT PERE.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

23. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent a l’obertura immediata de la residència del CAPI HORS DE MIRÓ.

24. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la implantació de barreres de seguretat per a motoristes.

25. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), per supervisar la proliferació de pisos turístics no registrats.